Kategori Data Sektoral Kementrian Agama

List Data Sektoral

No Nama kategori
1. TOTAL JUMLAH YANG DITAMATKAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
2. JUMLAH YANG DITAMATKAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
3. TOTAL JUMLAH MURID BARU MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
4. JUMLAH MURID BARU MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
5. TOTAL ROMBEL SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
6. JUMLAH ROMBEL MADRASAH ALIYAH (MA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
7. TOTAL JUMLAH RUANG KELAS MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
8. JUMLAH RUANG KELAS MADRASAH ALIYAH (MA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
9. TOTAL JUMLAH MURID MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 202/2021
10. JUMLAH MURID MADRASAH ALIYAH (MA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/20201
11. TOTAL JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2021
12. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
13. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
14. JUMLAH GURU/TEACHERS MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
15. TOTAL JUMLAH YANG DITAMATKAN RAUDATUL ATFAL(RA) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
16. JUMLAH DITAMATKAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
17. TOTAL JUMLAH MURID BARU DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
18. JUMLAH MURID BARU MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
19. TOTAL JUMLAH ROMBEL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
20. JUMLAH ROMBEL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
21. TOTAL JUMLAH RUANG KELAS MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
22. JUMLAH RUANG KELAS MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
23. TOTAL JUMLAH MURID MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
24. JUMLAH MURID MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
25. TOTAL JUMLAH MURID MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
26. JUMLAH MURID DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
27. TOTAL JUMLAH SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
28. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
29. TOTAL JUMLAH SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
30. TOTAL JUMLAH GURU/TEACHERS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020/2021
31. JUMLAH GURU/TEACHERS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
32. TOTAL JUMLAH GURU/TEACHERS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
33. JUMLAH GURU/TEACHERS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
34. TOTAL JUMLAH DITAMATKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
35. JUMLAH MURID BARU DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
36. TOTAL JUMLAH ROMBEL DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
37. JUMLAH ROMBEL DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
38. TOTAL JUMLAH RUANG KELAS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
39. JUMLAH RUANG KELAS DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
40. TOTAL JUMLAH MURID DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
41. JUMLAH MURID DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
42. TOTAL JUMLAH MURID DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
43. JUMLAH MURID DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
44. TOTAL JUMLAH SEKOLAH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
45. JUMLAH SEKOLAH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
46. TOTAL JUMLAH SEKOLAH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
47. JUMLAH SEKOLAH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
48. TOTAL JUMLAH GURU/TEACHERS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
49. JUMLAH GURU/TEACHERS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
50. TOTAL JUMLAH GURU/TEACHERS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
51. JUMLAH GURU/TEACHERS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
52. JUMLAH YANG DITAMATKAN RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
53. TOTAL JUMLAH MURID BARU RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
54. JUMLAH MURID BARU RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020
55. TOTAL JUMLAH ROMBEL RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
56. JUMLAH ROMBEL RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
57. TOTAL JUMLAH RUANG KELAS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
58. JUMLAH RUANG KELAS RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
59. JUMLAH MURID RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
60. JUMLAH MURID RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
61. TOTAL JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020/2021
62. TOTAL JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
63. JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL(RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019/2020
64. JUMLAH GURU SEKOLAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
65. JUMLAH MURID SEKOLAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
66. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
67. JUMLAH GURU SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
68. JUMLAH MURID SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
69. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
70. JUMLAH GURU SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
71. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
72. JUMLAH RUANG KELAS SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
73. JUMLAH MURID SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
74. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
75. JUMLAH GURU SEKOLAH RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
76. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SEKOLAH RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
77. JUMLAH RUANG KELAS SEKOLAH RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
78. JUMLAH MURID SEKOLAH RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
79. JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
80. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
81. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
82. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
83. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
84. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
85. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
86. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
87. JUMLAH MURID YANG DITAMATKAN TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
88. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
89. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
90. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
91. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
92. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
93. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
94. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
95. JUMLAH MURID BARU TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
96. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
97. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
98. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
99. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
100. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
101. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ( MTS ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
102. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
103. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL ( RA ) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
104. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
105. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
106. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
107. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
108. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
109. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
110. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
111. JUMLAH RUANG KELAS TINGKAT PENDIDIKAN RAUDATUL ATFAL MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
112. JUMLAH MURID MADRASAH ALIYAH (MA) 5 TAHUN TERAKHIR DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
113. JUMLAH GURU MADRASAH ALIYAH (MA) 5 TAHUN TERAKHIR DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
114. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) 5 TAHUN TERAKHIR DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
115. JUMLAH MURID MADRASAH ALIYAH (MA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
116. JUMLAH GURU MADRASAH ALIYAH (MA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
117. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH (MA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
118. JUMLAH MURID MADRASAH TSANAWIAYAH (MTS) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
119. JUMLAH GURU MADRASAH TSANAWIAYAH (MTS) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
120. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH TSANAWIAYAH (MTS) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2019
121. JUMLAH MURID MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
122. JUMLAH GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
123. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
124. JUMLAH MURID RAUDATUL ATFAL (RA)DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
125. JUMLAH GURU RAUDATUL ATFAL (RA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
126. JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL (RA) DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
127. TOTAL BANYAKNYA JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
128. TOTAL BANYAKNYA JEMAAH HAJI YANG KEMBALI SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
129. TOTAL JUMLAH JEMAAH HAJI YANG BERANGKAT SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
130. TOTAL BANYAKNYA JEMAAH HAJI PEREMPUAN YANG BERANGKAT SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
131. TOTAL BANYAKNYA JEMAAH HAJI LAKI-LAKI YANG BERANGKAT SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
132. BANYAKNYA JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
133. BANYAKNYA JEMAAH HAJI YANG KEMBALI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
134. JUMLAH BANYAKNYA JEMAAH HAJI YANG BERANGKAT MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
135. BANYAKNYA JEMAAH HAJI PEREMPUAN YANG BERANGKAT MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
136. BANYAKNYA JEMAAH HAJI LAKI-LAKI YANG BERANGKAT MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
137. TOTAL JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
138. JUMLAH VIHARA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
139. JUMLAH PURA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
140. JUMLAH GEREJA KATOLIK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
141. JUMLAH GEREJA PROTESTAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
142. JUMLAH MUSHOLA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
143. JUMLAH MASJID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
144. TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN AGAMA YANG DIANUT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
145. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA LAINNYA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
146. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA BUDHA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
147. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA HINDU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
148. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA KATOLIK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
149. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA PROTESTAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
150. JUMLAH PENDUDUK YANG MENGANUT AGAMA ISLAM MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
151. JUMLAH RASIO MURID- GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
152. JUMLAH MURID MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
153. JUMLAH GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
154. JUMLAH SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
155. JUMLAH RASIO MURID- GURU RAUDATUL ATFAL (RA) 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
156. JUMLAH MURID RAUDATUL ATFAL (RA) 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
157. JUMLAH GURU RAUDATUL ATFAL (RA) 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
158. JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL (RA) 5 TAHUN TERAKHIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
159. JUMLAH RASIO MURID- GURU RAUDATUL ATFAL (RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
160. JUMLAH MURID RAUDATUL ATFAL (RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
161. JUMLAH GURU RAUDATUL ATFAL (RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
162. JUMLAH SEKOLAH RAUDATUL ATFAL (RA) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018